Network Information Center Home | Services | FAQ | About Us | English
Step 0 Disclaimer
นโยบายและขั้นตอนการทำงาน ของ THNIC(30 มกราคม 2542)
 
เนื้อหาในหน้านี้จะเป็นข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และประเด็นสำคัญต่าง ๆ เอกสารนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ง่าย ต่อการค้นหาหัวข้อตามความสนใจของผู้ใช้

** THNIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และบังคับใช้นโยบายใหม่ย้อนหลัง
ด้านล่างนี้จะเป็นหัวข้อศัพท์สำคัญและคำอธิบาย

ประเภทของการจดโดเมนเนม: ใครๆก็สามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม ลำดับที่สามภายใต้ .th ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ THNIC เพื่อนำไปใช้งานได้

ผู้ถือครองโดเมนเนม: โดเมนเนมแต่ละชื่อ จะต้องมีผู้ถือครอง ซึ่งหมายถึง "ตัวแทนขององค์กร " (Organizational contact) หรือ "ผู้ดูแลด้านการบริหาร" (Administrative contact)

ก่อนที่บุคคลใดจะส่งใบสมัคร: ผู้นั้นจะต้องทำการตรวจสอบว่า มีเนมเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อยสองตัว ที่ได้รับการติดตั้งข้อมูล ของโดเมนที่ต้องการขอจดทะเบียนชื่อ และทำงานได้ถูกต้อง ก่อนส่งใบสมัคร มิฉะนั้นกระบวนการในการลงทะเบียน จะไม่ได้รับการดำเนินการต่อไป

ค่าธรรมเนียมและใบเสร็จรับเงิน: โดเมนเนมแต่ละชื่อ จะมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมรายปี THNIC จะส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังผู้ที่เป็นตัวแทนติดต่อ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร

การจัดการลำดับของคำร้อง: THNIC ถือหลักปฏิบัติต่อคำร้องทุกรายด้วยหลัก คือ ผู้ที่ส่งใบแบบฟอร์มคำร้องมาก่อน จะได้รับการบริการก่อน ผู้ส่งคำร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ต่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นผู้ส่งคำร้องจะต้องทำการตรวจสอบ ทุกข้อความที่ถูกกรอกลงในแบบฟอร์ม
การขอเปลี่ยนหรือลบชื่อโดเมนเนม ให้ใช้กระบวนการเดียวกับการลงทะเบียนใหม่ เว้นแต่ในบางสถานการณ์ หรือคำร้องพิเศษ ที่ร้องขอจากผู้ลงทะเบียน
ผู้ถือครองโดเมนเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดส่งคำร้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อ โดเมนเนมที่ถือครอง เช่น การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ การเปลี่ยนสถานที่ติตต่อ เป็นต้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน: โดยปกติ THNIC จะใช้เวลา 3 วันทำการ ในการลงทะเบียน สำหรับแบบฟอร์มการขอลงทะเบียน ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฏการลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียน: THNIC สามารถจะลบโดเมนเนมภายใต้ .th ได้เมื่อ
  1. เป็นคำร้องขอจากผู้ถือครองโดเมนเนม โดยผู้ถือครองโดเมนเนม ที่ต้องการลบโดเมนเนม สามารถส่งคำร้องมาได้ โดยใช้แบบฟอร์มของ THNIC
  2. ผู้ถือครองโดเมนเนม ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดชำระ
  3. การลงทะเบียนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล
โดเมนเนมที่ถูกลบชื่อจะถูกเปิดให้กับ ผู้ที่ต้องการ โดยผู้ต้องการสามารถส่งคำร้องขอได้ทันที หลังการลบชื่อนั้น

ความรับผิดชอบต่อโดเมน: ผู้ที่ขอลงทะเบียนชื่อโดเมน จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์ต่อชื่อนั้น การส่งคำขอลงทะเบียนชื่อโดเมน ถือเป็นการรับรองต่อ THNIC ว่าผู้ขอลงทะเบียนมีสิทธิทั้งมวล ที่จะใช้ชื่อนั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็น ที่ผู้ขอจะต้องแน่ใจว่า เขา/เธอ ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในฟอร์มการสมัคร และจะถือสิทธิทั้งมวล ที่จะใช้ชื่อนี้ดังที่แสดงไว้ในแบบฟอร์ม ผู้ทรงสิทธิจะกัน THNIC ออกจากความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้โดเมนเนม ของผู้ทรงสิทธิ ดังนั้นถือว่า THNIC ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการพิสูจน์ และยืนยัน การใช้สิทธิในชื่อโดเมน

การโอนโดเมนเนม: โดเมนเนมควรจะถูกใช้โดยผู้ถือครอง หรือบุคคลใด ๆ ที่อ้างไว้ในใบสมัครเท่านั้น THNIC จะไม่โอน หรือให้คำอนุญาตบุคคลใด ๆ เพื่อโอนโดเมนเนม และจะไม่รับผิดชอบ ต่อการโอนโดเมนเนมโดยสิ้นเชิง

การแก้ไขข้อขัดแย้ง: THNIC จะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครองโดเมนเนม ถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้สมัครขอลงทะเบียน โดเมนเนมแต่ละราย ในการสืบค้นในระบบลงทะเบียนของ THNIC ก่อนที่จะเลือกโดเมนเนม และ THNIC จะไม่รับผิดชอบในชื่อที่ถูกเลือก โดยผู้สมัครแต่ละราย หากมีการพบภายหลังว่า มีความไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการลงทะเบียน THNIC จะหยุดกระบวนการไว้ก่อน จนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้น ๆ สิ้นสุดลง โดยต้องมีการลงชื่อ ในข้อตกลงทางกฎหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึง THNIC เรียบร้อย

พันธะของ THNIC: THNIC ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้งาน การขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใด ทั้งในการทำสัญญา การละเมิด (รวมถึงการกระทำโดยประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่า THNIC จะได้รับคำแนะนำ ให้ทราบถึงความเป็นไปได้ ของความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ตาม

THNIC ให้บริการลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่ ดังนี้:
co.th: สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการลงทะเบียนโดเมนเนม จากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
ac.th: สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
go.th: สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย /font>
net.th: สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่าย โดยจะต้องมีการยืนยัน จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย
or.th: สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
mi.th: สำหรับหน่วยงานทางทหาร


การตั้งชื่อโดเมน: โดเมนเนมแต่ละชื่อ จะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว โดเมนเนมสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อ ที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด

จำนวนโดเมนเนม: แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอลงทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น

การแจ้งข้อมูลเท็จ: THNIC ถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จในการขอลงทะเบียนโดเมนเนม และหาก THNIC ทราบเรื่องดังกล่าว THNIC สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกโดเมนเนมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองโดเมนเนม ทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ถือครองโดเมนเนมนั้น

ข้อมูลบน WHOIS: THNIC บรรจุข้อมูลของโดเมนเนมที่ได้รับการลงทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สามารถสืบค้นได้โดยคำสั่ง whois (who is) จากเชลล์แอคเคาท์ใด ๆ หรือจากเว็บเพจ whois ของ THNIC ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรู้ถึงผู้ที่ใช้โดเมนเนม "thnic.net" ก็พิมพ์ "whois -h whois.thnic.net thnic.net" ที่พร้อมพ์ของเชลล์แอคเคาท์ของผู้ใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชื่อเต็ม ของผู้ถือครองโดเมนเนม (ผู้บริหารโดเมนเนม) ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิค และผู้ติดต่อสำหรับการเก็บเงิน (billing contact) รวมทั้งชื่อโฮสต์ (เนมเซิร์ฟเวอร์) ที่ให้บริการเนมเซอร์วิส แก่โดเมนเนมนั้น

ความเป็นส่วนตัว: THNIC ถือสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยฟอร์มออนไลน์

การป้องกันเมล์ขยะ: การส่งเมล์ขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ THNIC สงวนสิทธิในการเพิกถอน การลงทะเบียนของโดเมนเนมใด ๆ ที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การพิจารณานี้ ไม่นับกรณีที่เกิดขึ้น จากผู้ใช้ลงแอดเดรสอีเมล์ เพื่อการตอบกลับจำนวนมาก อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานของเจ้าของอีเมล์
 
 

Questions? Please email webmaster@thainic.net
© Copyright 1999 - Max Savings (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.

Please read our Disclaimer.